લોકસભા ચૂંટણી ગુજરાતમાં મતદાનની ટકાવારી વધશે ?

કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે લોકસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન થઇ રહ્યુ છે. અત્યાર સુધી થયેલા મતદાનમાં ટકાવારી વધી છે. ગુજરાતમાં 30 એપ્રિલે મતદાન છે. તમે શું માનો છો, ગુજરાતમાં પણ મતદાનની ટકાવારી વધશે ?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to લોકસભા ચૂંટણી ગુજરાતમાં મતદાનની ટકાવારી વધશે ?

  1. Anonymous says:

    Gujarat ma to takavari, definetly vadhvani!!!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s